سوالات متداول

لطفا قبل از ارسال پیام سوالات متداول را مطالعه فرمایید.

نقص در آب بندی یا حتی وجود چنین منافذی میتواند با نفوذ آب به داخل سازه باعث خسارتهای قابل توجهی شود.اتصالات پنهان روی شیرها باید مطابق دستورهای داده شده در دفترچه ی راهنما محصول باشد.

برای جبران اختاتف در ابعاد قبل از نصب شیرها حتماً مطمئن شوید که اتصالات به درستی نصب شده و ابعاد نصب را رعایت کرده اند.از مهره های اصلی استفاده کنید و در صورت هرگونه آسیب دیدگی آنها را تعویض کنید.

دکمه بزرگ تر می‌تواند درصد آب کمتری، مثلا نصف حجم فلاش تانک را مصرف کند ولی با دکمه کوچکتر تمام آب مخزن فلاش تانک توالت فرنگی را می توانید خالی کنید.

بله؛ در صورت خوب عمل نکردن دکمه سیفون، فلاش تانک نمی تواند آب مخزن را به کاسه منتقل کند و خالی شود.

کلید سیفون در توالت فرنگی های جدید بر روی درپوش فلاش تانک نصب شده ولی در توالت فرنگی های قدیمی، دکمه داخل مخزن است و از طریق زنجیری به بیرون راه دارد.

توالت فرنگی هایی که جای نشیمن گاه بیشتری دارند و آنهایی که قابلیت نصب خودشور اتوماتیک را دارند برای افراد ناتوان و سالمند توصیه می شود.

یک ایمیل بفرستید